adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Posiedzenie przygotowawcze

posiedzenie przygotowawcze

Na wstępie należy wskazać, że posiedzenie przygotowawcze jest stosunkowo nową instytucją postępowania cywilnego. Przepisy, które je regulują, weszły w życie w listopadzie 2019 roku, ale w dalszym ciągu w wielu sprawach sądy nie przeprowadzają tego postępowania. Jeśli jednak w Twojej sprawie posiedzenie przygotowawcze ma się odbyć to warto porządnie się przygotować.

Na czym polega posiedzenie przygotowawcze?

Należy zacząć od tego, że cele oraz przebieg posiedzenia przygotowawczego opisane są w Dziale II rozdziale 2a. kodeksu postępowania cywilnego. Zasadniczo, posiedzenie przygotowawcze ma dwa cele: rozwiązanie sporu bez potrzeby dalszego postępowania, a jeśli porozumienie nie jest możliwe – sporządzenie planu rozprawy.

Czy w każdej sprawie konieczne jest przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego?

Obowiązujące od listopada 2019 roku przepisy wprowadzają jako zasadę odbywanie posiedzenia przygotowawczego. W założeniu ustawodawcy, ma ono służyć nie tylko zawarciu ugody czy wyjaśnieniu kwestii spornych. Przede wszystkim ma ono na celu przyczynienie się do sprawniejszego rozpoznania sprawy. Tym samym, jeśli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, sąd może skierować sprawę od razu na rozprawę, z pominięciem tego etapu.

posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy

Czy obecność powoda na posiedzeniu przygotowawczym jest obowiązkowa?

Co do zasady strony i ich pełnomocnicy (jeśli zostali wyznaczeni) są zobowiązani do udziału w posiedzeniu przygotowawczym. Przewodniczący może zwolnić strony z udziału, jeśli są one reprezentowane przez pełnomocników i obecność pełnomocników będzie wystarczająca.

Należy dodać, że zgodnie z przepisami powód może wnieść o przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego bez swojego udziału. Warto jednak dodać, że takie oświadczenie nie podlega cofnięciu, a zastrzeżenie warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. Innymi słowy: raz złożone oświadczenie wiąże powoda. Jednocześnie, w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda lub jego pełnomocnika, sąd umarza postępowanie i orzeka o kosztach procesu jak przy cofnięciu pozwu, chyba, że sprzeciwi się temu obecny pozwany.

 

Czy obecność pozwanego na posiedzeniu przygotowawczym jest obowiązkowa?

Z całą stanowczością należy podkreślić, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo pozwanego na posiedzeniu przygotowawczym nie hamuje postępowania! W takiej sytuacji, plan rozprawy zostanie sporządzony bez jego udziału i będzie go wiązał w postępowaniu. Ze względu na doniosłość planu rozprawy w zakresie rozstrzygnięcia o wnioskach dowodowych stron, obecność pozwanego, o ile ma zamiar podjąć obronę w sprawie, jest wręcz pożądana.

Plan rozprawy

Najważniejszym dokumentem sporządzonym w toku posiedzenia przygotowawczego jest plan rozprawy. Jest to dokument, który określa:

  • przedmiot żądań stron,
  • zarzuty, w tym zarzuty formalne,
  • ustalenie, które fakty pozostają sporne między stronami,
  • terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie,
  • kolejność i termin przeprowadzania dowodów,
  • termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku,
  • rozstrzygnięcie innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia sprawy.

Jedną z najważniejszych kwestii jest jednak rozstrzygnięcie w zakresie wniosków dowodowych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść art. 205 ze zn. 12 k.p.c., w myśl którego strona może przytaczać twierdzenia i dowody na poparcie swojego stanowiska do chwili zatwierdzenia planu rozprawy.

Czy można zgłaszać dowody po zatwierdzeniu planu rozprawy?

Wprowadzenie przepisów regulujących posiedzenie przygotowawcze w istotnym stopniu ograniczyło czasowo możliwość zgłaszania wniosków dowodowych. Warto przypomnieć, że uprzednio obowiązujący art. 217 k.p.c. dopuszczał możliwość przytaczania nowych okoliczności faktycznych i dowodów na uzasadnienie wniosków stron aż do zamknięcia rozprawy. Obecnie zatwierdzenie planu rozprawy co do zasady zamyka możliwość złożenia kolejnych wniosków dowodowych. Innymi słowy, strona, która podczas posiedzenia przygotowawczego nie zgłosiła wniosku o przesłuchanie jakiegoś świadka albo przeprowadzenie dowodu z określonego dokumentu, co do zasady traci możliwość złożenia takiego wniosku na rozprawie! Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że strona działała bez pełnomocnika, bowiem sąd, zawiadamiając strony o terminie posiedzenia, poucza je o konieczności złożenia w jego trakcie wszelkich wniosków dowodowych. Złożone na późniejszym etapie wnioski dowodowe podlegają pominięciu.

Przepisy pozostawiają jednak pewną furtkę, chociaż skorzystanie z niej nie zawsze jest możliwe. Mianowicie wyjątkowo sąd może dopuścić nowe wnioski dowodowe, zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy, jeśli strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe wcześniej lub też potrzeba ich powołania wynikła później.

Podsumowanie

W świetle powyższego, nie sposób nie zauważyć, że chociaż sam przebieg posiedzenia przygotowawczego jest odformalizowany, to sporządzony w jego trakcie plan rozprawy rodzi doniosłe skutki w późniejszym postępowaniu. Strona musi zwrócić szczególną uwagę na zgłoszenie odpowiednich wniosków dowodowych, gdyż zatwierdzenie planu rozprawy zamknie jej drogą do zgłoszenia ich podczas rozprawy. Brak odpowiedniego przygotowania może doprowadzić do tego, że nawet sprawa, która zdawałaby się z góry wygrana, może zostać przegrana już na tym etapie.

Jeśli obawiasz się, że nie poradzisz sobie sam podczas posiedzenia przygotowawczego, zapraszam do kontaktu.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd