adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Kontakty dziadków z wnukami – czy można uregulować w sądzie?

adwokat lublin kontakty z dzieckiem

Rozwód rodziców dzieci często oznacza nie tylko skonfliktowanie byłych małżonków. Niestety, negatywne emocje nierzadko rozciągają się również na rodzinę byłego małżonka. Skutkiem tego, może być izolowanie dzieci od dziadków z drugiej strony. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka konieczne jest, by mogło ono utrzymywać kontakty z dziadkami, zarówno od strony matki, jak i ojca. Jeśli są one ograniczane, utrudniane lub uniemożliwiane, warto pamiętać, że kontakty dziadków z wnukami może uregulować sąd.

Kto może domagać się sądowej regulacji kontaktów z dzieckiem?

Kiedy myślimy o sądowym regulowaniu kontaktów z dzieckiem, na ogół pierwsza nasza myśl dotyczy ich rodziców. Rzeczywiście, to to najczęściej pojawiające się na wokandach sprawy dotyczące kontaków. Art. 113 par. 1 k.r.o. wprost mówi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Co jednak zrobić, kiedy była synowa lub były zięć utrudnia kontakty dziadków z ich wnukami? Ostatnio do mojej kancelarii trafili klienci właśnie z takim pytaniem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie stanowi wprost, że mogą oni domagać się regulacji kontaktów z wnukami. Należy jednak pamiętać o postanowieniach Konwencji strasburskiej z 2003 r. Zgodnie z normami międzynarodowymi, prawo do utrzymywania kontaktów ma również rodzeństwo oraz dziadkowie.

Na czym polegają kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem to nie tylko osobiste spotkania, takie jak odwiedziny, wspólne wyjazdy, zabieranie poza miejsce zamieszkania (np. do kina). To również każda inna forma kontaktu na odległość: rozmowy telefoniczne, kontakt za pomocą komunikatorów elektronicznych, czy tradycyjna korespondencja. Na ogół, sposób wykonywania kontaktów osobistych nie jest obwarowany żadnymi szczególnymi wymaganiami. Czasami jednak, ze względu na dobro dziecka, sąd może orzec, że kontakty będą się odbywały wyłącznie w obecności drugiego rodzica lub też pod nadzorem kuratora.

Orzecznictwo sądowe

Prawo utrzymywania relacji dziadków z ich wnukami zostało podkreślone w orzecznictwie sądowym. Jako przykład, należy wskazać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 roku (III CZP 42/88). W sentencji uchwały, Sąd Najwyższy stwierdził następująco: „Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci”.

Wniosek o ustalenie kontaktów

Jeśli występuje konflikt pomiędzy rodzicami a dziadkami, efektem którego jest utrudnianie kontaktów z wnukami, wówczas strona zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o sądową regulacje kontaktów. Sprawy o regulacje kontaktów podlegają orzecznictwu sądów rejonowych. We wniosku należy wskazać sposób, w jaki mają odbywać się kontakty. W przypadku osobistych spotkań należy wskazać z jaką częstotliwością dziadkowie będą mogli spotykać się z wnukami. Ponadto, można uregulować czy spotkania będą odbywały się bez obecności rodziców, czy też pod ich nadzorem. 

W jakich sytuacjach sąd nie uwzględni wniosku dziadków o ustalenie kontaktów z wnukami?

Pamiętajmy, że jedną z naczelnych zasad prawa rodzinnego w Polsce jest zasada dobra dziecka. W związku z tym, wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące dzieci powinny uwzględniać ich interes. 

Nie inaczej jest w przypadku kontaktów dziadków z wnukami. Podkreślone to zostało w zacytowanej wcześniej uchwale SN, III CZP 42/88. Orzekając więc, czy i w jaki sposób dziadkowie mogą utrzymywać kontakt z wnukami, sąd musi mieć na względzie dobro dziecka. Wobec tego, sąd nie w każdym przypadku uwzględni wniosek dziadków.

O jakie sytuacje chodzi? Przykładowo, sąd nie uwzględni wniosku, jeśli relacje między dziadkami a wnukami nigdy nie zostały nawiązane. Jeśli dotychczas dziadkowie, w sposób przez nich zawioniony, nie byli obecni w życiu swoich wnuków i zupełnie nimi się nie interesowali, sąd może nie uwzględnić wniosku.

W grę mogą również wchodzić uzależnienia seniorów lub choroby psychiczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka. Powodem, dla którego sąd nie uwzględni wniosku dziadków, może być również podważanie przez nich autorytetu rodziców i nastawianie dzieci przeciwko rodzicom.

Nie w każdej z tych sytuacji będziemy mieć do czynienia z całkowitym oddaleniem wniosku. Sąd może zakazać zabierania dzieci poza miejsce zamieszkania, ale jednocześnie wyrazi zgodę na spotkania w obecności rodziców lub kuratora. W przypadku nieudzielenia zgody na spotkania osobiste, sąd może wyrazić zgodę na kontakty na odległość. Z czasem natomiast, jeśli ustaną przesłanki uzasadniające takie ograniczenie kontaktów, strona zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o zmianę postanowienia.,

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd