adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W polskim porządku prawnym funkcjonuje zasada bezzwłocznego wykonania kary. Została ona uregulowana w art. 9 k.k.w., w myśl którego postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Jednym z wyjątków od tej zasady jest odroczenie wykonania kary. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie są przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, do jakiego sądu należy złożyć wniosek i jakiej wysokości opłatę trzeba uiścić.

Przesłanki

Kodeks karny wykonawczy reguluje odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w art. 150 oraz 151. Na podstawie analizy tych przepisów można wyróżnić dwie grupy przesłanek: obligatoryjne oraz fakultatywne.

Obligatoryjne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd ma obowiązek udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jeśli skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie tej kary. Przez ciężką chorobę rozumie się taki stan zdrowia skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia.

Należy podkreślić, że nie istnieje żaden zamknięty katalog ciężkich chorób. Wobec tego niezbędne jest, by każdorazowo na ten temat wypowiedzieli się biegli lekarze – specjaliści z zakresu danej choroby. Wywołana w toku postępowania opinia powinna nie tylko wskazywać, na jaką chorobę cierpi skazany, lecz również zawierać ocenę, czy umieszczenie skazanego w zakładzie karnym będzie wiązało się z zagrożeniem jego życia lub spowodowaniem poważnego niebezpieczeństwa dla jego zdrowia.

Na jak długo sąd odracza wykonanie kary w takich sytuacjach? Warto podkreślić, że przepisy nie przewidują górnej granicy czasowej. Odroczenie wykonania kary będzie trwać tak długo, jak długo istnieje jego przesłanka. Ponadto, jeśli stan zdrowia skazanego poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować leczenie w warunkach ambulatoryjnych zakładu karnego, kara zostanie wprowadzona do wykonania.

Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Przesłanki te zostały uregulowane w art. 151 k.k.w. W myśl tego przepisu, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres roku, jeśli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny ciężkie skutki. O jakich sytuacjach mowa? Nauka prawa wymienia przykładowo:

  • zakończenie kuracji leczniczej,
  • zdanie ważnych egzaminów kończących cykl nauki,
  • dokończenie ważnej dla skazanego umowy o dzieło, prac polowych, dokończenie budowy domu,
  • inna choroba niż ciężka choroba, o której mowa w art. 150 k.k.w.,
  • wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia działań (np. usunięcie skutków pożaru, powodzi),
  • choroba członka rodziny wymagającego opieki, którą zapewnić może wyłącznie skazany,
  • starania skazanego o pozostawienie dzieci pod właściwą opieką lub umieszczenie chorego członka rodziny w placówce leczniczej.

Ponadto, przepisy przewidują również odroczenie wykonania kary w stosunku do kobiety ciężarnej oraz samotnie wychowującej dziecko – na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Paragraf 2. wymienionego przepisu przewiduje jeszcze jedną, niezależną przesłankę odroczenia wykonania kary. Mianowicie, sąd może odroczyć wykonanie kary, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub w aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Innymi słowy, przesłanka ta polega na przepełnieniu zakładów karnych. Czy w takiej sytuacji można zastosować odroczenie wykonania kary wobec każdego skazanego? Oczywiście, że nie. Wspomniana przesłanka dotyczy tylko osób, które zostały skazane na karę nieprzekraczającą roku. Ponadto, nie znajdzie ona zastosowania w przypadku sprawców przestępstw z wykorzystaniem przemocy, recydywistów oraz sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Co do zasady, sąd orzeka o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności na wniosek.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wraz z uzasadnieniem składa się do sądu, który wydał wyrok w I instancji. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 80 zł. Może to być potwierdzenie przelewu lub też znak opłaty sądowej.

Jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 151 par. 2 k.k.w., sąd może odroczyć wykonanie kary z urzędu.

Dodatkowe obowiązki

W postanowieniu o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, sąd może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki. Art. 151 par. 4 k.k.w. wymienia:

  • podjęcie starań o znalezienie pracy zarobkowej,
  • zgłaszanie się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu,
  • poddanie się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach edukacyjno-korekcyjnych.

Na jak długo można odroczyć wykonanie kary?

To, na jak długo sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, zależy od przesłanki, która znalazła zastosowanie.

Jak już nadmieniono, w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby niemożliwe jest określenie terminu, kiedy kara będzie mogła być wykonywana.

W przypadku fakultatywnego odroczenia kary, jeśli zachodzą przesłanki związane z osobą skazanego lub sytuacją w jego rodzinie, wykonanie kary może być odroczone na rok. Nie oznacza to jednak, że sąd od razu, w pierwszym postanowieniu, wykorzysta taki okres. Należy wskazać, że wykonanie kary może być odraczane wielokrotnie, jednak łączny okres nie może przekroczyć roku.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku odroczenia wykonania kary wobec kobiety ciężarnej lub samotnie wychowującej dziecko. Wówczas granicą jest osiągnięcie przez dziecko wieku 3 lat.

Kiedy sąd może odwołać odroczenie wykonania kary?

Odroczenie wykonania kary jest instytucją, która ma ma pomóc skazanemu „poukładać” sprawy swoje lub swojej rodziny na wolności. Tym samym, jeśli skazany nie korzysta z odroczenia w tym celu, w jakim zostało ono udzielone, sąd może je odwołać. 

Podobnie, odroczenie wykonania kary można odwołać, jeśli w tym czasie skazany rażąco narusza porządek prawny lub nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków (np. nie podjął pracy, nie poddał się leczeniu lub rehabilitacji).

Są jednak sytuacje, w których sąd jest zobowiązany do odwołania odroczenia. Jedną z nich jest dalsze niewykonywanie przez skazanego obowiązków, o których mowa w art. 151 par. 4 k.k.w., mimo uprzedniego pisemnego upomnienia sądowego kuratora zawodowego. Jednak i w tej sytuacji, jeśli przemawiają za tym szczególne względy, sąd nie odwoła odroczenia.

Jeśli w czasie odroczenia skazany został tymczasowo aresztowany, wówczas sąd obligatoryjnie kieruje odroczoną karę do wykonania.

Podsumowując, odroczenie wykonania kary jest instytucją, która na pewien okres jedynie odsuwa konieczność jej wykonania. Ustawodawca zrezygnował jednak z przepisu, który po upływie określonego czasu pozwalał na warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary.

W odniesieniu do skazanych, wobec których zastosowano karę pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający roku i 6 miesięcy, warto rozważyć zastosowanie dozoru elektronicznego, o którym pisałam w jednym z wcześniejszych wpisów. 

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd