adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

orzekanie w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

Co do zasady, władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczna jest sądowa ingerencja w treść tej władzy, a tym samym odmienne ustalenie praw i obowiązków rodzica względem dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej, chociaż może brzmieć surowo, nie zawsze związane jest z zawinionym i nagannym zachowaniem rodzica. Chcesz się dowiedzieć kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską oraz co oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej? Zastanawiasz się, jakie prawa ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską? Zapraszam do przeczytania dzisiejszego artykułu.

orzekanie w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

Na czym polega władza rodzicielska?

Należy zacząć od wyjaśnienia pojęcia władzy rodzicielskiej. Najogólniej rzecz ujmując, władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków rodziców względem ich małoletniego dziecka. Składają się na nią: wychowanie dziecka, piecza nad osobą dziecka, zarząd majątkiem dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro małoletniego oraz zgodnie z interesem społecznym.

Niezawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej - rozłączenie rodziców

Jak już wspomniałam na wstępie, ograniczenie władzy rodzicielskiej nie zawsze musi być związane z niewłaściwym zachowaniem rodzica względem dziecka. Mowa tu o sytuacjach związanych z rozłączeniem rodziców i ich osobnym zamieszkaniem. Bardzo często orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wobec jednego z rodziców jest orzekane w wyrokach rozwodowych. Przesłanka ta jest również spełniona np. jeśli jeden z rodziców mieszka i pracuje za granicą. Wówczas sąd pozostawia jednemu z rodziców pełną władzę rodzicielską, natomiast zakres władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców ogranicza do wykonywania jedynie pewnych uprawnień, takich jak współdecydowanie o edukacji dziecka. Ograniczając władzę rodzicielską jeszcze w większym stopniu, sąd może pozostawić rodzicowi jedynie możliwość dowiadywania się o stanie zdrowia czy postępach w nauce dziecka.

Co istotne, sąd orzekając o ograniczeniu władzy rodzicielskiej ze względu na rozłączenie rodziców, musi mieć na uwadze dobro dziecka

Zawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których wykonywanie władzy rodzicielskiej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka lub jego majątku. Mogą być one związane m. in. z agresją rodzica względem dziecka, uporczywym zaniedbywaniem obowiązków wychowawczych, chorobą psychiczną lub nałogiem. Jeśli sąd stwierdzi, że rodzic nie interesuje się obowiązkiem szkolny dziecka, stanem zdrowia dziecka, niekorzystnie rozporządza mieniem małoletniego, może ograniczyć władzę rodzicielską. W rozstrzygnięciu kończącym sprawę, sąd może ponadto orzec o innych obowiązkach. Otwarty katalog tych obowiązków znajduje się w art. 109 par. 2 i par. 3 k.r.o. I tak, przykładowo, sąd może:

  • zobowiązać rodziców i małoletniego do pracy z asystentem rodziny lub skierować ich do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną,
  • określić czynności, które nie mogą być wykonywane przez rodziców bez zezwolenia sądu,
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora,
  • zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub skierować małoletniego do instytucji sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
  • powierzyć zarząd majątkiem dziecka ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Oczywiście, nie w każdej sprawie sąd będzie sięgał po wyżej wymienione środki. W mojej praktyce prowadziłam sprawę, w której sąd jedynie ograniczył władzę rodzicielską jednego z rodziców, którego zachowanie narażało dziecko na niebezpieczeństwo, natomiast nie nałożył innych obowiązków uznając, że samo ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie wystarczające.

Jakie dowody należy zgromadzić w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Odpowiadając na zadane wyżej pytanie należy podkreślić, że każdy przypadek jest inny i dlatego warto skonsultować się z adwokatem. W przypadku, gdy przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej jest rozdzielenie rodziców, należy wskazać zarówno dowody na okoliczność ich osobnego zamieszkania, jak również brak porozumienia w kwestii wychowania dzieci. Z całą pewnością warto powołać świadków, którzy potwierdzą istnienie tych rozbieżności.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, w której mamy do czynienia z tzw. zawinionym ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Wnioskodawca musi wykazać, że pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej rodzicowi zagraża dobru dziecka. Przydać mogą się nie tylko zeznania świadków (dotyczące np. nałogu bądź uporczywego zaniedbywania obowiązków względem dziecka), lecz również np. dokumentacja medyczna potwierdzająca istnienie choroby psychicznej. Nierzadko sięga się również po opinie, w tym opinie biegłych psychologów, psychiatrów czy pedagogów, jak również po opinię opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd