adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

podjęcie warunkowo umorzonego postępowania

W poprzednim artykule przybliżyłam tematykę warunkowego umorzenia postępowania. Wskazałam między innymi jakie warunki powinny zostać spełnione, aby sąd mógł zastosować ten środek. Dzisiaj natomiast omówię co spowoduje, że nastąpi podjęcie warunkowo umorzonego postępowania.

Okres próby warunkowo umorzonego postępowania

Orzekając o zastosowaniu środka probacyjnego, sąd określa również, jakich warunków powinien przestrzegać sprawca lub skazany. W tym celu, wyznaczany jest również okres próby. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania, okres ten wynosi najkrócej jeden rok, a najdłużej 3 lata.

Przypomnę, że w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie, sąd może np. oddać sprawcę pod dozór kuratora. Innym możliwym rozstrzygnięciem jest zastosowanie niektórych środków karnych, np. nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania – przesłanki fakultatywne

W niektórych sytuacjach sąd jest zobowiązany do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania (przesłanki obligatoryjne), a w innych może je podjąć (przesłanki fakultatywne). Zacznę od omówienia tych drugich.

Pierwsza z przesłanek dotyczy sytuacji, w której został już wydany wyrok wobec sprawcy, ale jeszcze nie uprawomocnił się. Jeśli sprawca w tym czasie rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności popełnił przestępstwo, to konsekwencją może być podjęcie warunkowo umorzonego postępowania.

Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania może być również konsekwencją działań sprawcy po uprawomocnieniu się wyroku. I tak, sąd może podjąć postępowanie, jeśli w okresie próby sprawca rażąco narusza porządek prawny. Sąd ma też takie uprawnienie, jeśli sprawca uchyla się od dozoru, nie wykonuje nałożonego obowiązku lub środka karnego. Również jeśli sprawca nie wykonuje ugody zawartej z pokrzywdzonym ugody, musi się liczyć z możliwością podjęcia postępowania.

A co jeśli sprawca popełnił przestępstwo w okresie próby? Czy za każdym razem rezultatem powinno być podjęcie warunkowo umorzonego postępowania? To zależy. Jeśli jest to inne przestępstwo, niż przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, będzie to stanowiło przesłankę fakultatywną.

Obligatoryjne przesłanki podjęcia postępowania

Powyżej wskazałam sytuacje, w których sąd może, ale nie musi podejmować warunkowo umorzone postępowanie. Kodeks karny wymienia również obligatoryjne przesłanki podjęcia postępowania.

Popełnienie przestępstwa a podjęcie warunkowo umorzonego postępowania

Przypomnę, że nie każde nowe przestępstwo spowoduje obligatoryjne podjęcie postępowania. Po pierwsze, sprawca musi popełnić to przestępstwo w okresie próby. W dalszej kolejności, zwracam uwagę, że musi to być przestępstwo umyślne. Ponadto, samo jego popełnienie nie wystarczy, konieczne jest również prawomocne skazanie sprawcy za jego popełnienie.

Jeśli natomiast sprawca popełnił w okresie próby przestępstwo nieumyślne, wówczas możemy to rozpatrywać jedynie jako przesłankę fakultatywnego podjęcia postępowania.

Pisemne upomnienie kuratora

Jak już wspomniałam, sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie może poddać sprawcę pod opiekę kuratora. Jeśli więc sprawca nie wykonuje innych obowiązków wynikających z wyroku (np. nie naprawił szkody lub też rażąco narusza porządek prawny), kurator może udzielić mu pisemnego upomnienia. Jeśli mimo otrzymania tego upomnienia, sprawca nie zmienił swojego postępowania, wówczas sąd obligatoryjne podejmuje postępowanie.

Okres, w jakim można podjąć postępowanie

Art. 68 par. 4 k.k. stanowi, że postępowania nie można podjąć później, niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Rozróżnijmy zatem dwie kwestie. Pierwsza, to okres próby. Aby mówić o podjęciu postępowania, to wszelkie wymienione powyżej działania sprawcy muszą być podjęte w tym właśnie czasie.

Druga kwestia, to wspomniany okres 6 miesięcy od zakończenia próby. To dodatkowy okres, w którym sąd może podjąć postępowanie. Przykładowo, jeśli sprawca popełnił przestępstwo umyślne po upływie 6 miesięcy od warunkowego umorzenia postępowania, a został prawomocnie skazany za nie już po upływie okresu próby, to sąd może podjąć postępowanie, o ile nie upłynęło 6 miesięcy od daty zakończenia próby.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd