adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Przestępstwa prywatnoskargowe

Przestępstwa prywatnoskargowe, np. znieważenie czy pomówienie, wymagają zupełnie odmiennego trybu postępowania.

Pomówienie czy znieważanie- to przykładowe przestępstwa prywatnoskargowe. Polski ustawodawca uznał, że niektóre czyny powinny się wiązać z reakcją karną ze strony wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie, z kilku innych względów, stwierdził, pozostawił ich ściganie samym zainteresowanym, czyli pokrzywdzonym. Jedynie od ich woli zależy, czy będą dochodzić odpowiedzialności sprawcy i, w rezultacie, czy wniosą akt oskarżenia.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa prywatnoskargowe – różnice

Kiedy ktoś włamał się do naszego samochodu, albo spowodował wypadek, wówczas organy ścigania podejmują z urzędu postępowanie. W ich obowiązku leży wówczas zebranie materiału dowodowego, przesłuchanie świadków, znalezienie sprawcy, a następnie, jeśli dowody potwierdzają popełnienie przestępstwa, sporządzenie i popieranie aktu oskarżenia. Mówimy tu o zasadzie oficjalności działania organów ścigania. Owszem, często jest to poprzedzone zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, pochodzącym nieraz od pokrzywdzonego. Cały jednak późniejszy tok postępowania, co do zasady, nie wymaga aktywnego uczestnictwa pokrzywdzonego i działania na własną rękę.

Nie można zapominać, że w grupie przestępstw publicznoskargowych istnieje również grupa przestępstw ściganych na wniosek. Oznacza to, że aby prokuratura wszczęła postępowanie, musi najpierw wpłynąć wniosek pokrzywdzonego o ich ściganie.

Zupełnie inaczej sprawa ma się w przypadku przestępstw prywatnoskargowych. Możemy do nich zaliczyć nie tylko wspomniane na początku pomówienie czy znieważenie. To również szereg innych przestępstw, w tym naruszenie nietykalności cielesnej czy czyn z art. 157 par. 2 i 3 k.k., tj. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni. Ustawodawca uznał, że doniosłość skutków tych przestępstw dla społeczeństwa nie jest na tyle wysoka, aby angażować w ich ściganie np. Policję. Jednocześni uznał, że jeśli sam pokrzywdzony wyraża taką wolę, to może samodzielnie dochodzić ukarania sprawcy.

Wobec powyższego, nie ma postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Ciężar zebrania materiału dowodowego oraz sporządzenia aktu oskarżenia spoczywa tylko i wyłącznie na oskarżycielu prywatnym.

Prywatny akt oskarżenia

Jak wspomniałam, w postępowaniu prywatnoskargowym nie występuje postępowanie przygotowawcze. Pismem, które rozpoczyna postępowanie prywatnoskargowe, jest prywatny akt oskarżenia. Wymagania, jakie musi spełniać prywatny akt oskarżenia, zostały uproszczone w stosunku do aktu oskarżenia w sprawach publicznoskargowych. Zgodnie z art. 487 k.p.k., oskarżyciel prywatny może się ograniczyć do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera swoje oskarżenie.

Decydując się na złożenie prywatnego aktu oskarżenia, należy pamiętać, że podlega on opłacie w wysokości 300 zł. Jest to zryczałtowana wartość wydatków związanych ze sprawą. Celem obowiązku uiszczenia opłaty było zapobieżenie nadużywaniu korzystania z postępowania prywatnoskargowego i, w efekcie, przeciążenia sądów tego typu sprawami. Przypominam jednak, że pokrzywdzony może wnieść o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli wykaże, że nie jest w stanie ich uiścić.

Czynności policji w postępowaniu z oskarżenia prywatnego

Brak postępowania przygotowawczego nie oznacza, że pokrzywdzony nie może w żaden sposób liczyć na działania Policji.

Zgodnie z art. 488 k.p.k., na żądanie pokrzywdzonego, Policja przyjmuje ustną lub pisemną skargę. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Policja dokonuje również zabezpieczenia dowodów, w tym np. ustalić tożsamość świadków czy samego sprawcy. W dalszej kolejności, taka skarga jest przekazywana do sądu. Podkreślam jednak, że żądanie pokrzywdzonego nie jest wiążące dla Policji. Może ona odmówić dokonania wspomnianych czynności, jeśli uzna je za zbędne.

Policja dokonuje również określonych czynności na żądanie sądu, kiedy sprawa już trafiła na wokandę.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd