adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Skazanie bez rozprawy

skazanie bez rozprawy

Rolą obrońcy w postępowaniu karnym nie jest każdorazowo uzyskanie dla klienta uniewinnienia. Czasami zgromadzone dowody w sposób oczywisty wskazują na sprawstwo podejrzanego. Wówczas adwokat stara się, aby zapadły wyrok był jak najmniej dolegliwy dla jego mocodawcy. Bywa również, że samemu podejrzanemu zależy na szybkim zakończeniu postępowania. W takich sytuacjach można rozważyć skazanie bez rozprawy.

Uzgodnienie kary z prokuratorem

Skazanie bez rozprawy stanowi jedną z form konsensualnego, czyli ugodowego, zakończenia postępowania karnego. Przepisy regulują tę instytucję w art. 335 k.p.k. Na etapie postępowania przygotowawczego podejrzany, który przyznał się do winy, może uzgodnić wymiar kary z prokuratorem. W takiej sytuacji prokurator, zamiast aktu oskarżenia, sporządza wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub środków karnych.

Aby w ogóle rozważyć taką możliwość, muszą być spełnione pewne przesłanki:

  • zarzucany czyn stanowi występek, czyli przestępstwo, którego dolna granica zagrożenia karą nie przekracza wysokości 3 lat,
  • oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu,
  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Czy wystarczające jest samo przyznanie się do popełnienia czynu? Tę tematykę poruszałam we wpisie o warunkowym umorzeniu postępowania. Zawarte w nim rozważania dotyczące przyznania się sprawcy pozostają aktualne również w temacie skazania bez rozprawy.

Skazanie bez rozprawy – kto może wystąpić z inicjatywą

Podejrzany, podczas pierwszego przesłuchania w sprawie, otrzymuje pouczenie o przysługujących mu uprawnieniach. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Wobec tego zarówno oskarżony, jak i jego obrońca, mogą wyjść z inicjatywą dotyczącą konsensualnego zakończenia sprawy i wskazać, jaką karę oraz ewentualne środki karne akceptują.

W praktyce jednak to organy ścigania proponują wysokość kary. Czasami możliwe są negocjacje dotyczące wysokości kary lub okresu, na jaki mają być stosowane środki karne.

Posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy

Jeśli oskarżony i prokurator dojdą do porozumienia w zakresie rodzaju i wysokości kary, wówczas, jak już wspomniałam, prokurator kieruje do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Sprawa, zamiast trafić na rozprawę, kierowana jest na posiedzenie. O posiedzeniu zawiadamia się strony, w tym również pokrzywdzonego, jednak obecność stron nie jest obowiązkowa.

Warto podkreślić, że wydaniu wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy może sprzeciwić się pokrzywdzony. W takiej sytuacji, sąd nie uwzględni wniosku i zwróci go prokuratorowi.

Ponadto, sąd może uzależnić wydanie wyroku skazującego od dokonania w nim przez prokuratora zmiany, którą zaakceptował oskarżony. Oznacza to, że sąd nie może samodzielnie ingerować w treść uzgodnień między oskarżonym a prokuratorem.

Zalety i wady, jakie niesie skazanie bez rozprawy

Niewątpliwie, zaletą instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy, jest szybkość postępowania. Sąd nie musi już przeprowadzać długotrwałego postępowania dowodowego, a wyrok zapada po przeprowadzeniu posiedzenia. Tym samym, oskarżony nie musi żyć w niepewności co do zapadłego wobec niego rozstrzygnięcia. W wielu przypadkach, wniosek o wydanie wyroku skazującego pozwala uniknąć oskarżonemu stosowania wobec niego środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania.

Niestety, skazanie bez rozprawy nie musi wcale oznaczać tego, że orzeczona kara będzie niższa, niż gdyby postępowanie toczyło się zwykłym biegiem.

Decydując się na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, oskarżony musi mieć również świadomość, że w przypadku złożenia apelacji nie może jej oprzeć na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych lub też orzeczenia kary rażąco niewspółmiernej.

Skazanie bez rozprawy – skutki dla pokrzywdzonego

Jak już wspomniałam, sąd może wydać wyrok skazujący bez przeprowadzenia rozprawy wyłącznie wtedy, gdy nie sprzeciwił się temu pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

W wielu przypadkach skazanie bez rozprawy jest rozwiązaniem korzystnym również dla pokrzywdzonego. Oznacza bowiem, że jeśli dochodzi naprawienia szkody lub zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa, to może szybciej uzyskać te środki. Ponadto, nie będzie on przesłuchiwany w sądzie, co niejednokrotnie zmniejsza traumę będącą skutkiem przestępstwa.

Pomoc adwokata przy wniosku o wydanie wyroku skazującego

Pomoc prawna obrońcy przydaje się w wielu sprawach, również w tych, w których sprawca przyznaje się do popełnienia czynu. Adwokat może w imieniu klienta prowadzić negocjacje w zakresie wysokości kary. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na salach sądowych, pozwala dokładniej oszacować, jak surowa powinna być kara. Jest to o tyle istotne, że, jak wspomniałam, oskarżony ma ograniczone możliwości ewentualnego zaskarżenia zapadłego wyroku.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd