adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Warunkowe umorzenie postępowania

Zasadą jest, że popełnieniu przestępstwa odpowiada pewna reakcja ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Nie w każdym jednak przypadku mamy do czynienia z wydaniem wyroku skazującego. W określonych przypadkach, sąd może zamiast kary orzec warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy. Wprawdzie taki wyrok dalej może nieść pewne dolegliwości dla sprawcy, jednak są one znacznie mniej uciążliwe, niż orzeczona kara.

Warunkowe umorzenie postępowania jako środek probacyjny

Kodeks karny reguluje środki związane z poddaniem sprawcy próbie w rozdziale VIII. Na podstawie znajdujących się tam przepisów, sąd może zawiesić warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności lub też warunkowo przedterminowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Jednak do skazania i wymierzenia kary wcale nie musi dojść, ponieważ pierwszym z wymienionych w tym rozdziale środków jest warunkowe umorzenie postępowania.

Instytucje, które wskazałam powyżej, różnią się etapem, na którym można je stosować. I tak warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary stosuje się wówczas, gdy sprawca przestępstwa odbywa już orzeczoną wobec niego karę. Po przeciwnej stronie znajduje się instytucja warunkowego umorzenia postępowania. Sąd może po nią sięgnąć już na samym początku postępowania sądowego, kiedy wniosek prokuratora lub akt oskarżenia dopiero wpłynęły do sądu. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować tę instytucję również po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Przesłanki warunkowego umorzenia

Przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie, zostały wskazane w art. 66 k.k.

Przepis ten wymaga, aby wina i społeczna szkodliwość czynu nie było znaczne. Jest to kryterium ocenne i nie sposób wymieniać tutaj wszelkich okoliczności, które bierze pod uwagę sąd. Przykładowo, można tu wymienić niską wartość przedmiotu przestępstwa, motywację sprawcy, sposób jego postępowania.

Ponadto, kodeks wymaga, aby okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości. Innymi słowy, zebrany materiał dowodowy powinien wskazywać nie tylko na to, że doszło do popełnienia czynu zabronionego, lecz również kto się tego dopuścił. Czy przyznanie sprawcy jest przesłanką wystarczającą? Nie zawsze. Możemy sobie przecież wyobrazić sytuację, w której określona osoba „bierze na siebie” popełnienie przestępstwa, aby ukryć tożsamość rzeczywistego sprawcy.

Kodeks wymaga również, aby sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne. Podkreślam, że umyślność nie dotyczy czynu, który jest przedmiotem postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania można zastosować wobec kogoś, kto w przeszłości był karany, ale przestępstwa te nie były przestępstwami umyślnymi.

Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania, sąd musi również rozważyć, czy zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna. Co to znaczy? Sąd ocenia, czy warunki osobiste sprawcy, jego dotychczasowy sposób życia czy też zachowanie po przestępstwie pozwalają przypuszczać, że w przyszłości będzie przestrzegał porządku prawnego. Istotnymi elementami są m.in. wyrażenie skruchy przez sprawcę oraz jego pojednanie się z pokrzywdzonym. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie związane z naprawieniem wyrządzonej szkody lub zadośćuczynieniem za krzywdę.

Przepisy kodeksu zabraniają warunkowego umorzenia postępowania, jeśli czyn jest zagrożony karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania

Jeśli wszystkie wspomniane w poprzednim akapicie przesłanki zostały spełnione, sąd może zastosować warunkowe umorzenie. Podkreślam, że przepis daje sądowi taką możliwość, nie jest to zaś obowiązek.

Sąd orzeka o warunkowym umorzeniu postępowania w wyroku. W orzeczeniu określony zostaje również okres próby. Może on wynosić najkrócej rok, a najdłużej- 3 lata. Bieg tego okresu rozpoczyna się z chwilą uprawomocnienia wyroku.

Należy pamiętać, że pokrzywdzonemu, który nie zgadza się z takim środkiem reakcji karnej, przysługuje prawo wniesienia apelacji.

Ogromną zaletą dla sprawcy jest fakt, że warunkowe umorzenie postępowania nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Tym samym, w świetle prawa jest on osobą niekaraną.

Dodatkowe obowiązki sprawcy

Czy warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że sprawca w ogóle nie odczuje dolegliwości związanych z popełnieniem czynu? Niezupełnie. Poddając go próbie, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części. Jeśli jest to możliwe i zasadne, sprawca powinien liczyć się również z obowiązkiem wypłaty zadośćuczynienia. Zamiast naprawienia szkody i zapłaty zadośćuczynienia, sąd może orzec nawiązkę.

Wobec sprawcy czynu, sąd może również inne środki karne. Wśród nich wymienię przykładowo przeproszenie pokrzywdzonego czy poddanie się terapii uzależnień. W określonych przypadkach, środkiem takim może być nakaz opuszczenia lokalu, który sprawca zajmuje z pokrzywdzonym. Jest to środek często stosowany w sprawach o znęcanie. Sprawcę można również poddać pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania.

Podsumowanie

Instytucję warunkowego umorzenia postępowania możemy traktować jako udzielenie sprawcy dodatkowej szansy. Osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie, musi jednak pamiętać, że została poddana próbie. Jeśli popełni w okresie próby przestępstwo, sąd może, a czasami nawet jest zobligowany, podjąć umorzone postępowanie.

 

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd